— Čo ponúkame

VZŤAHOVÁ MEDIÁCIA

Vzťahy sú pre náš život nevyhnutné.

 A mať dobré, priateľské vzťahy je pre spokojný a zdravý život nevyhnutné. V živote však zažívame konflikty – udalosti, kedy sa jednotlivec alebo skupina snaží o dosiahnutie vlastných cieľov (uspokojenie potrieb, realizáciu záujmov) eliminovaním, zničením alebo podriadením si iného jednotlivca alebo skupiny, snažiacich sa o dosiahnutie podobných alebo identických cieľov. Konflikt medzi skupinami môže vzniknúť aj vtedy, keď sa tieto skupiny snažia o dosiahnutie rôznych cieľov, ale k ich realizácii chcú použiť tie isté prostriedky. Pri konflikte existuje vždy vedomie o protivníkovi, jasná definícia situácie, v ktorej je protivník definovaný práve rozdielmi v snahách a cieľoch.

Vzťahová mediácia je preto vhodná pre vzťahy rodinné (partnerské, manželské, medzi rodičmi a deťmi, medzi súrodencami, medzi širším príbuzenstvom), vzťahy pracovné (zamestnanec – zamestnávateľ, konflikt medzi kolegami…), vzťahy obchodné (medzi obchodnými partnermi), vzťahy susedské, vzťahy školské (rodič v zastúpení žiaka – škola, žiak – žiak).

Mediácia ako odborná metóda riešenia konfliktov je použiteľná v ktorejkoľvek fáze konfliktu a v rôznych oblastiach života. Z hľadiska definície konfliktu sú mediáciou riešiteľné primárne interpersonálne konflikty. Pri intrapersonálnych konfliktoch, ktoré však často vyústia do konfliktu dvoch alebo viacerých strán, je možné pomôcť si koučingom, etikoterapiou, prípadne inými metódami. Alebo inak povedané, nie je možné trvale vyriešiť konflikt viacerých strán, ak si jedna z nich nesie v sebe svoj vnútorný konflikt.


V praxi môžu vznikať situácie, kedy jedna strana chce konflikt riešiť, druhá to odmieta. Stáva sa, že to, čo trápi jedného človeka, druhému nespôsobuje žiadne potiaže a potom jedna strana zostáva v konflikte sama. Práve tomuto účastníkovi možno odporučiť koučing alebo etikoterapiu. Prípadne, ako už bolo vyššie uvedené, ak sú strany v konflikte a jeden z nich si nesie intrapersonálny konflikt, práve použitie metódy koučingu alebo etikoterapie môže napomôcť vyriešeniu interpersonálneho konfliktu.


Predpisy nelimitujú mediátora v oblasti rozsahu jeho osobných špecializácii, z čoho vyplýva, že byť koučom alebo etikoterapeutom v roli mediátora nie je vylúčené a môže byť prínosné. Rozhodujúcim je profesionálny prístup, pri ktorom mediátor je vyzretý človek , ktorý dokáže oddeliť proces mediácie od koučingu a etikoterapie. Takýto jedinec dokáže počas praxe vedome narábať s oboma technikami tak, aby boli čo najviac prospešné klientovi. Výhodou je, že takto spôsobilá osoba už pozná podmienky a okolnosti prípadu svojho klienta a tak dochádza nielen k časovej, ale aj finančnej úspore.
Mediácia je založená na prístupe zmierlivého riešenia konfliktov, smerujúceho k dohode za účasti nestrannej a neutrálnej osoby.


Z hľadiska predmetu môže byť mediáciou ako metódou riešený takmer každý konflikt. Mediátor pri riešení sporu pomáha stranám primárne obnoviť komunikáciu a napomáha im nájsť riešenia, ktoré budú rešpektovať ich záujmy. Mediácia je jedinečným procesom vďaka atmosfére psychologického bezpečia, keď sú sporiace sa strany ochotné otvorene hovoriť o probléme, keď sa vytvorí produktívny kontakt, vznikne istá hladina dôvery, keď strany konfliktu participujú na riešení a obnoví sa ochota k spolupráci. Mediácia je chápaná najmä ako facilitácia komunikácie strán sporu a mediátor pomáha objaviť riešenie sporu na základe záujmov strán. Je vnímaná predovšetkým ako psychosociálna metóda.


Úspešná mediácia obyčajne končí konsenzuálnou dohodou. Takýto konečný výsledok je akceptovaný obidvomi stranami a konsenzuálne dohody majú potom aj dlhú trvácnosť. Na rozdiel od vyjednávania na úrovni právnych zástupcov, kde sa zvyčajne rieši iba manifestovaný spor z vecnej stránky, mediácia má potenciál vyriešiť aj skutočné, no skryté zdroje konfliktu, čo je želaním väčšiny klientov. Zmier resp. dohoda má pre klientov veľkú hodnotu.
Mediátor má napomôcť stranám nájsť za ich pozíciami skutočné a hlbšie záujmy, ciele, ktoré v skutočnosti potrebujú dosiahnuť a na týchto záujmoch a potrebách klásť základy pre možnú dohodu.

 

Princípy mediácie

Medzi základné princípy mediácie možno zaradiť:

Mediátor štruktúruje konverzáciu vedúcu k vyriešeniu sporu, napomáha komunikácii medzi stranami, aby sa ubezpečil, že sa navzájom počúvajú a chápu, pomáha im, aby sa vyhli patovej situácii, mŕtvemu bodu v rokovaní, a keď je to potrebné, aplikuje správne techniky na ukončenie bezvýchodiskovej situácie.

Mediácia napomáha konštruktívne riešiť konflikty nasledujúcimi spôsobmi:

odvádza pozornosť ľudí od negatívnych zážitkov, ktoré konflikt vyvolali, k pozitívnemu správaniu sa,

keď už sú emócie popísané a uznané, ustupujú do pozadia a môže sa obnoviť potrebné racionálne uvažovanie a konanie,

taktiež umožňuje vyjadriť vlastné záujmy, dôvody a motívy, ktoré ovplyvňujú správanie a ďalšie očakávania,

účastníci sporu pracujú na výsledku vlastnými silami, cítia za výsledok zodpovednosť a tým je zaistená perspektíva ďalšieho spolužitia a rešpektovanie dohodnutého,

pracuje s emóciami, ktoré k životu a konfliktu patria, a to tak, že podporuje ich identifikáciu a trvá na ich slovnom vyjadrení,

pretože sa pri nej ošetrujú potreby, záujmy, pocity a úmysly každej zo strán a reaguje tiež na zmeny a podmienky okolia, počíta so zmenami v budúcnosti a flexibilne ich dopĺňa.

Za cieľ mediácie najčastejšie považujeme:

Celá mediácia nesie v sebe želanie nájsť optimálne riešenie.

V užšom slova zmysle je mediácia definovaná zákonmi – mediáciu v civilných veciach upravuje zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a mediácia je v mnohých všeobecne záväzných právnych predpisoch spomenutá ako odborná metóda riešenia konfliktov. Pokiaľ potrebujete na vyriešenie konfliktu aj písomnú dohodu, Zora je aj mediátorka registrovaná na Ministerstve spravodlivosti SR, a preto Vám vieme vyjsť aj v tomto smere v ústrety.


Pokiaľ vám ide najmä o pochopenie druhej osoby, ale tiež seba samého a formálna stránka ukončenia konfliktu nie je pre Vás dôležitá, vzťahová mediácia Vám poskytne pohľad nestrannej a nezaujatej osoby na váš vzťah z inej perspektívy. Môžeme spoločne zmapovať situáciu a mechanizmy, ktoré vás priviedli do stavu, v akom ste dnes. Pozrieme sa na to, ako spolu komunikujete, čo z vašej komunikácie vás od seba oddeľuje a o sa k sebe môžete priblížiť.

Môžete prísť k uvedomeniu:
  • čo si do partnera projektujete,
  • čo si vzájomne zrkadlíte,
  • aké emócie v hraničných situáciách prežívate,
  • ako svoje myšlienky a emócie pozorovať a tým ich zmeniť,
  • ako opustiť starý spôsob komunikácie,
  • ako vo vzťahu znovuobjaviť úctu a rešpekt.

Ako pridaná hodnota je pochopenie seba samého, zvýšenie vlastného potenciálu sebaúcty, sebahodnoty, sebadôvery a tiež sebalásky.

PARTNERSKÁ PORADŇA

Jednou z možností obľúbenej formy vzťahovej mediácie je partnerská poradňa na báze viacerých opakovaných stretnutí s odstupom niekoľkých týždňov, pre lepšie uchopenie nových postojov do partnerského života.