Zásady ochrany osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov:

V súlade s článkom 13 a článkom 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len ako „nariadenie“) Vás ako dotknuté osoby informujeme o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľ

Vaše osobné údaje spracúva PRIESTOR PLUS s.r.o., IČO: 55765831, DIČ: 2122106657 sídlo: Šťastná 3, 821 05 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri v Bratislave 1, odd. Sro, vl. č.71063/B (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“), tel. kontakt: +421 907 801 919, e-mail: office@priestor.plus

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje klientov a iných fyzických osôb spracúvame na účely:
– plnenia povinnosti zo zmluvy, ktorej ste vo vzťahu k nám ako dotknutá osoba zmluvnou stranou,
– hodnotenia návštevnosti našej internetovej stránky a tvorby štatistík na základe nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v sledovaní prevádzky internetovej stránky a jej optimalizácie,
– marketingu, spočívajúceho najmä v zasielaní newsletterov na základe oprávneného záujmu informovať Vás v súvislosti s poskytovaním služieb o našej činnosti.

Odkiaľ získavame Vaše osobné údaje

Osobné údaje získavame:
– priamo od Vás pri uzatváraní, v priebehu trvania zmluvy a pri plnení zmluvy o poskytovaní služieb a v súvislosti s ich výkonom,
– od inej fyzickej osoby (napríklad klienta) v rámci poskytovania služieb,
– z dostupných registrov, zoznamov, evidencií alebo internetových stránok (napríklad z katastra nehnuteľností).
Neposkytnutie osobných údajov klientom v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie konkrétneho účelu spracúvania osobných údajov môže mať za následok napríklad nemožnosť uzavrieť zmluvu o poskytovaní služieb alebo môže mať negatívny dopad na kvalitu poskytovaných služieb.

Počas akej doby budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

V prípade uzavretia zmluvy o poskytovaní služieb, ktorej ste zmluvnou stranou, na účel vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti alebo na účel splnenia zákonných povinností prevádzkovateľa spracúvame Vaše údaje len na nevyhnutnú, zákonom určenú dobu, a to počas trvania zmluvy a následne počas doby uchovávania osobných údajov, v priebehu ktorej je prevádzkovateľ povinný uchovávať zmluvnú, ako aj ďalšiu dokumentáciu, obsahujúcu osobné údaje, v súlade s osobitnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä v súlade so zákonom o mediácii, so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
V prípade zasielania marketingových správ spracúvame Vaše osobné údaje do doby Vášho odhlásenia sa z odberu týchto správ, najviac však po dobu 5 rokov od ukončenia nášho zmluvného vzťahu.

Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

Zákonné spracúvanie Vašich osobných údajov je jednou z našich priorít a ich ochranu považujeme za dôležitú súčasť našich služieb. Pri spracúvaní osobných údajov si môžete uplatniť nasledujúce práva:
– právo na informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov – informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje prevádzkovateľa, prípadne aj zodpovednej osoby, ak je ustanovená, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených sprostredkovateľov, zoznam Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu,
– právo na prístup k osobným údajom – máte právo na potvrdenie skutočnosti, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, o kategóriách dotknutých osobných údajov, o príjemcoch alebo o kategóriách príjemcov, o dobe uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte tiež právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov,
– právo na opravu – v prípade zmeny osobných údajov (napr. zmena priezviska alebo kontaktných údajov) máte právo nás o tom informovať a my máme povinnosť zosúladiť s aktuálnym stavom Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame,
– právo na výmaz – právo na výmaz znamená právo „byť zabudnutý“. V niektorých prípadoch stanovených nariadením (napr. ak podľa Vášho názoru už nie je potrebné, aby sme naďalej spracúvali Vaše osobné údaje) máme povinnosť na základe Vašej žiadosti vymazať Vaše osobné údaje,
– právo na obmedzenie spracovania – toto právo si môžete uplatniť v prípade, ak si želáte, aby sme spracovali Vaše osobné údaje len na najnutnejšie zákonné účely alebo aj v prípade, ak si želáte Vaše osobné údaje blokovať,
– právo na prenosnosť údajov – uplatnenie práva na prenosnosť údajov prichádza do úvahy v prípadoch, ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, resp. inej spoločnosti. V takom prípade odovzdáme Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte Vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky,
– právo uplatniť námietku – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou Vášho súkromia alebo v rozpore s právnymi predpismi, máte právo nás kontaktovať a požadovať vysvetlenie alebo odstránenie nezákonného stavu. Osobitne Vás informujeme o práve namietať spracúvanie Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 2 nariadenia na účely priameho marketingu. Na základe podania takejto námietky nebudeme Vaše údaje ďalej na tento účel spracúvať,
– právo podať sťažnosť – v prípade, že by ste sa chceli obrátiť na orgán zodpovedný za dozor nad ochranou osobných údajov pri ich spracúvaním, týmto orgánom je Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, https://dataprotection.gov.sk/uoou/.
Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v čl. 15- 21 nariadenia. Tieto práva si môžete uplatniť v súlade s nariadením a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi voči prevádzkovateľovi prostredníctvom písomnej žiadosti na adrese sídla alebo elektronickými prostriedkami na e-mailovej adrese: office@priestor.plus
V prípade, že by ste požiadali o uplatnenie Vašich práv osobne, môžeme Vám uplatnenie Vašich práv umožniť za predpokladu, že preukážete svoju totožnosť.

Profilovanie a automatizované rozhodovanie.

Nevykonávame profilovanie ani automatizované rozhodovanie pri spracúvaní osobných údajov našich klientov ani potenciálnych klientov.

Používanie cookies

Za účelom hodnotenia návštevnosti našej internetovej stránky a tvorby štatistík spracúvame cookies.
Tieto osobné údaje sú uchovávané do doby skončenia ich platnosti alebo ich odstránenia z Vášho zariadenia.
Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré do počítača alebo do iných zariadení používateľa stránky s prístupom na internet umiestňujú internetové stránky našej spoločnosti. Cookies sa posielajú späť na servery internetovej stránky, ktorá ich uložila, keď sa používateľ vráti na túto internetovú stránku. Cookies nám umožňujú odlíšiť Vás ako používateľa od ostatných používateľov našich stránok, zaznamenávajú Vašu aktivitu na stránke našej spoločnosti, a tým Vám uľahčujú prehliadanie stránky a nám umožňujú skvalitňovať a aktualizovať spôsoby, akými si ju môžete ako používateľ prezerať.
Na našej internetovej stránke používame cookies pre sledovanie návštevnosti pomocou Google Analytics a získané údaje nám slúžia výlučne na štatistické účely. Používanie cookies, vrátane ich deaktivácie, si môžete nastaviť priamo vo Vašom internetovom prehliadači.
Ak nepovolíte používanie súborov cookies, budete môcť aj naďalej navštevovať našu internetovú stránku, ale je možné, že niektoré funkcie Vám nebudú k dispozícii.
Neumožňujeme tretím stranám, aby naše súbory cookies používali na vlastné účely alebo aby umiestňovali do používateľovho počítača či mobilného zariadenia v prípade návštevy našich stránok svoje vlastné súbory cookies.

Spracúvanie IP adresy

IP adresa je unikátny identifikátor zariadenia pripojeného na internet alebo do lokálnej siete, ktorý umožňuje rozpoznať iné systémy prepojené cez internetový protokol. Za osobný údaj je považovaná najmä v prípade, ak spracúvaním spoločne s ďalšími osobnými údajmi umožňuje identifikáciu konkrétnej koncového používateľa internetového pripojenia.
Pri každej Vašej návšteve našej internetovej stránky sa zaznamenáva:
– anonymný tvar IP adresy, ktorá zaslala požiadavku,
– dátum a čas zaslania požiadavky,
– link, odkiaľ ste sa na našu internetovú stránku dostali,
– názov prezeranej internetovej stránky,
– prehliadač a verzia prehliadača, ktorý ste použili,
– operačný systém používateľa.
Tieto údaje vyhodnocujeme najmä pre štatistické účely. IP adresu môžeme tiež sledovať pre účely riešenia technických problémov, udržiavania bezpečnosti a ochrany našich internetových stránok, obmedzovanie prístupu na internetové stránky určitým používateľom a lepšieho pochopenia spôsobu využitia našich internetových stránok.

Ako môžete odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov?

V prípade, že spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu a Vy sa rozhodnete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, môžete tak urobiť písomne na adrese sídla našej spoločnosti alebo na e-mailovej adrese office@priestor.plus.
V odvolaní uveďte Vaše meno a priezvisko, prípadne aj ďalšie identifikačné údaje a komu je odvolanie adresované. Výslovne tiež uveďte, že si neželáte, aby sme ďalej spracúvali Vaše osobné údaje na účel, na ktorý ste udelili súhlas na ich spracúvanie. Ak ide o písomné odvolanie, vlastnoručne ho podpíšte.

Cezhraničné spracúvanie osobných údajov.

Cezhraničné spracúvanie ani cezhraničný prenos Vašich osobných údajov sa neuskutočňuje.
Ak máte záujem o podrobnejšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať písomne na adrese nášho sídla alebo na e-mailovej adrese: office@priestor.plus.

Za PRIESTOR PLUS s.r.o.

JUDr. Mgr. Zora Vypušťáková – konateľ

​​​​Ing. Ľubomír Vypušťák – konateľ

Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú planosť dňa: 17.11.2023